Letná škola medzinárodného práva 2018

V dňoch 9. – 13. júla 2018 sa na pôde Univerzite Komenského v Bratislave uskutočnil už IV. ročník Letnej školy medzinárodného práva. Projekt bol určený študentom so záujmom o medzinárodné právo a bol zameraný predovšetkým na aktuálne otázky a aplikačnú prax v tejto oblasti.

Organizátori projektu – Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied (SSMP), Európske združenie študentov práva (ELSA) Slovensko, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Karlova Univerzita v Prahe – si pre účastníkov pripravili pestrý program. K jeho vyváženosti a kvalite prispelo 19 lektorov z rozličných pôsobísk, ktorí 40 študentom zo Slovenska, Česka a Ukrajiny priblížili mnohé zaujímavé témy.

Akademický program otvoril odborný garant letnej školy, JUDr. Metod Špaček, Ph.D., riaditeľ Odboru medzinárodného práva MZVaEZ SR a podpredseda SSMP. Hneď po úvode nasledoval zaujímavý blok zameraný na vesmírne právo v podaní Mgr. Tomáša Hrozenského zo Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku. Ďalšími lektormi prvého dňa a Nobuyuki Murai, LLD, LLM z Veľvyslanectva Japonska v Bratislave. Postavenie právnika v diplomacii študentom priblížil JUDr. Pavel Sladký, Ph.D. z Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave.

V priebehu druhého dňa letnej školy sa účastníci od doc. JUDr. Dagmar Lantajovej, Ph.D. z TU v Trnave dozvedeli viac o štátnom občianstve v kontexte sukcesie štátov. Skúsený diplomat JUDr. Peter Nagy zo Stálej misie SR pri OSN účastníkom bližšie predstavil úlohu právneho poradcu pri OSN a prácu 6. výboru VZ OSN v praxi.  Mimoriadny záujem študentov vzbudila aj prednáška Ralana Hilla z Veľvyslanectva USA v Bratislave na tému „Ľudské práva v zahraničnej politike USA.“ Na ľudskoprávnu tematiku nadviazala aj JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D. z UK v Prahe, ktorá sa venovala aplikácii Európskeho dohovoru o ľudských právach na právnické osoby.

Tretí deň pokračoval prednáškou doktora Špačeka o zmluvnom práve. Okrem dojednávania a interpretácie medzinárodných zmlúv mali študenti jedinečnú možnosť oboznámiť sa s ich podobou, ale i prípravou a protokolom. JUDr. Matej Kereš, M.A z MZVaEZ SR účastníkom objasnil teoretické aj praktické aspekty výsad a imunít v medzinárodnom práve a JUDr. Marcel Vysocký, PhD., prorektor UCM v Trnave, im následne priblížil zásady aplikácie medzinárodného humanitárneho práva. V popoludňajšom bloku si študenti vypočuli prednášky dvoch dlhoročných diplomatov a veľvyslancov – Rastislava Káčera a Vasila Grivnu.

Počas ďalšieho dňa sa zúčastnení študenti venovali pomerne aktuálnym témam – migrácii, azylu a vnútornému presídľovaniu osôb. Praktickým aspektom tejto problematiky sa vo svojich prednáškach venovali JUDr. Miroslava Vozáryová, PhD. (MZVaEZ SR),  JUDr. Nataša Just Hrnčárová a Zuzana Vatráľová (IOM). Po obedňajšej prestávke si účastníci vypočuli prednášku JUDr. Martin Faixa, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci. Následne sa dozvedeli viac o hybridných hrozbách od  JUDr. Tomáša Rulíška, PhD. zo Slovenskej informačnej služby. Záver dňa bol venovaný propagácii súťaže Phillip C. Jessup Moot Court Competition, ktorej priebeh študentom priblížila Mgr. Viktória Marková, tohtoročná trénerka slovenského súťažného tímu.

Významným hosťom tohto ročníka letnej školy bol Steven Hill, riaditeľ právneho odboru NATO, ktorý sa vo svojej prednáške zameral na súčasné právne výzvy tejto organizácie. Program letnej školy pokračoval praktickou časťou – negociáciou medzinárodnej zmluvy. Študenti rozdelení do tímov sa vžili do rolí diplomatických zástupcov fiktívnych štátov a počas týždňa sa kontinuálne pripravovali na rokovania o bilaterálnej zmluve týkajúcej sa vzájomnej spolupráce, delimitácie sporných území, národnostných otázok a vyrovnania štátneho dlhu. V rámci negociácie tak študenti nielen aplikovali nadobudnuté poznatky z medzinárodného práva, ale aj precvičili svoje argumentačné a prezentačné schopnosti. Víťazný tím ako aj najlepší rečník boli odmenení vecnými cenami.

Celá letná škola sa okrem vzdelávania niesla aj v znamení networkingu a spoločenského programu, počas ktorého študenti, lektori a organizátori mohli bližšie spoznať a pokračovať v diskusiách v neformálne atmosfére. Okrem bowlingu či návštevy bratislavských nočných podnikov si účastníci a lektori užili už tradičný „Grotius Piknik“ v Medickej záhrade. Novinkou tohtoročného spoločenského programu bola recepcia na Veľvyslanectve ČR v Bratislave, na ktorej si všetci prítomní vychutnali skvelé občerstvenie a diskutovali o nielen odborných otázkach. Zavŕšením týždňa bola už tradičná čaša vína spojená s vyhodnotením letnej školy a odovzdaním certifikátov účastníkom.

Na záver možno konštatovať, že po štyroch ročníkoch sa z Letnej školy medzinárodného práva stal úspešný projekt podporujúci lepšie prepojenie akademickej roviny s právnou praxou a zvýšenie možností uplatnenia sa absolventov v medzinárodnom práve a príbuzných odvetviach.  Zároveň prispieva k rozvoju spolupráce medzi vedecko-vzdelávacími inštitúciami, mimovládnymi organizáciami, orgánmi štátnej správy a zastupiteľskými úradmi.

Tešíme sa na ďalšie ročníky!