Odborné periodikum Legal Point

„Právne problémy riešené mladými právnikmi”

Legal Point je nezávislé študentské periodikum, ktoré vychádza od roku 2012, v súčasnosti v periodicite dvakrát ročne. Každé číslo obsahuje 5 – 10 odborných článkov z rozličných odvetví práva recenzovaných odborníkmi na predmetnú problematiku.

Legal Point sa dostáva na všetky slovenské právnické fakulty, ako aj do širšej právnickej obce doma aj v zahraničí. Publikované články sú zároveň zverejňované v ASPI.

Aktuálna výzva na zasielanie článkov do čísla 1/2021 je otvorená do 15.12.2021.

Partner ASPI

​V sekcii „odborné články” systému ASPI je možnosť prehliadať články publikované v časopise Legal Point.

 

Pokyny pre autorov

  1. Článok píšte do vzorového dokumentu.
  2. Finálnu verziu článku zašlite redakčnej rade e-mailom na legalpoint@sk.elsa.org vo formáte umožňujúcom úpravu textu (.doc, .docx).
  3. Redakčná rada prijíma články v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Povolený rozsah textu je 9 000 – 18 000 znakov. Publikovanie článku v inom cudzom jazyku alebo v inom rozsahu je možné len po schválení vydavateľom.
  4. Článok musí byť zostavený prehľadne a zrozumiteľne. Článok je potrebné členiť do kapitol, príp. podkapitol, a dodržiavať zásadu jedna myšlienka = jeden odsek.  V texte je potrebné zachovávať jednotnú terminológiu.
  5. Použité zdroje citujte priebežne formou poznámok pod čiarou.  Formát citácií je záväzne upravený redakčnou radou a je potrebné sa ho pridržiavať: Vzory citácií. Zoznam použitej literatúry na konci neuvádzajte.
  6. Redakčná rada zabezpečuje jazykovú úpravu textu.
  7. Recenzné konanie je bezodplatné a prebieha v súčinnosti autora, vydavateľa a partnerov vydavateľa. O jeho výsledku informuje vydavateľ autora e-mailom. Forma recenzného hárku je záväzne upravená redakčnou radou: Vzor recenzného hárku.
  8. Autor v súvislosti s posúdením a prípadným zverejnením článku ako autorského diela neplatí vydavateľovi žiadne poplatky a nemá nárok na žiadnu finančnú odmenu.
  9. Autor zaslaním slovesného diela udeľuje vydavateľovi licenciu.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na legalpoint@sk.elsa.org.