Legal Point poskytuje slobodný priestor všetkým prispievateľom možnosťou voľby ľubovolnej, či už aktuálnej ale i večne pálčivej témy z oblasti práva.

Publikáciou a tvorením vlastných odborných článkov už počas štúdia sa Vám núka jedinečná príležitosť rozvoja svojich profesijných zručností, sebarealizácie, zviditeľnenia sa a môže sa Vám podariť rozvinúť nový vietor v právnej obci na Slovensku.

Odborné periodikum Legal point

„Právne problémy riešené mladými právnikmi”

Pod záštitou ELSA Slovensko vzniká odborný časopis (ISSN 1338-6824), ktorý predstavuje možnosť realizácie najšikovnejších študentov a mladých právnikov. Je to najmä prostriedok prejavenia názoru na špecifické právne témy vo formáte, ktorý sa distribuuje po celej právnickej obci a je aj platformou pre tvorbu uznávaných odborníkov a iný náhľad na právnu problematiku. Využíva pri tom tvorbu redakčného tímu i zasielaných príspevkov, čo vytvára zaujímavý mix tém a pohľadov jednotlivých autorov na ne. Príspevky publikované v periodiku sú starostlivo vyberané, aby spĺňali určitý štandard a obsahovo zapadali do koncepcie jednotlivých čísel. Časopis tak nie je určený len študentom práva, ale aj širšej odbornej, či laickej verejnosti.

Partner Právny obzor

Legal Point sa dostáva aj do redakcie Právneho obzoru, spolu s ktorým sa distribuuje do právnickej obce na celom Slovensku, ale aj do zahraničia.

 

Partner ASPI

​V sekcii „odborné články” systému ASPI je možnosť prehliadať články publikované v časopise Legal Point.

 

Publikácia článku

Aktuálnu výzvu na zasielanie článkov do čísla 1/2018 nájdete TU.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na legalpoint@sk.elsa.org.

Formálne kritériá:

Písmo: Times New Roman, 12, jednoduché riadkovanie

Rozsah: 4 – 7 strán na ľubovoľnú právnu tému

Jazyk: SK/EN

Rozloženie textu:

1. Prvý riadok: názov článku

2. Druhý riadok: vynechaný

3. Tretí riadok: meno a priezvisko

4. Abstrakt

5. Kľúčové slová

6. Abstrakt v anglickom jazyku

7. Kľúčové slová v anglickom jazyku

8. vlastný text článku

Poznámky pod čiarou: v číslovanom formáte v päte

Shiller, R. J.: The New Financial Order: Risk in the 21st Century. Princeton: Princeton University Press. 2003., p. 152. ISBN: 978-0-69-112011-9

Rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-7/54 a C-9/54 Groupement des industries sidérurgiques Luxembourgeoises v. Vysoký úrad ESUO, ECR 1954-1956 bod 175.

PIERNAS LOPÉZ J.J.: The Concept of State Aid under EU Law, from internal market to competition and beyond, 1. vydanie, Oxford: Oxford University Press, 2015. s. 69. ISBN: 978-0-19-874869-4