Odborné periodikum Legal point

„Právne problémy riešené mladými právnikmi

Pod záštitou ELSA Slovensko vzniká odborný časopis (ISSN 1338-6824, evidenčné číslo EV 4584/12), ktorý predstavuje možnosť realizácie najšikovnejších študentov a mladých právnikov. Je to najmä prostriedok prejavenia názoru na špecifické právne témy vo formáte, ktorý sa distribuuje po celej právnickej obci a je aj platformou pre tvorbu uznávaných odborníkov a iný náhľad na právnu problematiku. Využíva pri tom tvorbu redakčného tímu i zasielaných príspevkov, čo vytvára zaujímavý mix tém a pohľadov jednotlivých autorov na ne. Príspevky publikované v periodiku sú starostlivo vyberané, aby spĺňali určitý štandard a obsahovo zapadali do koncepcie jednotlivých čísel. Časopis tak nie je určený len študentom práva, ale aj širšej odbornej, či laickej verejnosti.

 

Garant Právny obzor

Redaktori Legal Point-u spolupracujú na tvorbe ich článkov s odborníkmi z Právneho obzoru, čo zabezpečuje slušnú odbornú úroveň, ale poskytuje aj nový pohľad na riešený právny problém. Náš časopis je rozposielaný spolu s periodikom Právny obzor, čo v praxi znamená, že sa dostane do všetkých inštitúcií, spoločností, knižníc a aj ďalším odberateľom partnerského časopisu.

 

Partner Justičná revue

Legal Point sa dostáva aj do redakcie Justičnej revue a každý príspevok má šancu dostať sa na základe svojej kvality a zaujímavosti aj do tohto právneho periodika.

 

Partner EPI.sk

​V sekcii „odborné články” systému EPI je možnosť prehliadať články publikované v časopise Legal Point.

 

Publikácia článku

Ak máš záujem publikovať svoj článok, môžeš nás kontaktovať na matej.sadlon@elsa.sk.

 

Formálne kritériá:

Písmo: Times New Roman, 12, jednoduché riadkovanie

Rozsah: 4 – 7 strán na ľubovoľnú právnu tému

 

Rozloženie textu

1. Prvý riadok: názov článku

2. Druhý riadok: vynechaný

3. Tretí riadok: meno a priezvisko

4. Abstrakt

5. Kľúčové slová

6. Abstrakt v anglickom jazyku

7. Kľúčové slová v anglickom jazyku

8. vlastný text článku

 

Poznámky pod čiarou vo formáte: napr.: 21 Shiller, R. J.: The New Financial Order: Risk in the 21st Century. Princeton: Princeton University Press. 2003.