Legal Point poskytuje slobodný priestor všetkým prispievateľom možnosťou voľby ľubovolnej, či už aktuálnej ale i večne pálčivej témy z oblasti práva.

Publikáciou a tvorením vlastných odborných článkov už počas štúdia sa Vám núka jedinečná príležitosť rozvoja svojich profesijných zručností, sebarealizácie, zviditeľnenia sa a môže sa Vám podariť rozvinúť nový vietor v právnej obci na Slovensku.

  • máte skvelý článok na aktuálnu právnu tému, avšak doposiaľ sa Vám ste si nevedeli rady s výberom vhodného priestoru pre publikáciu?
  • radi píšete odborné články na problémy vyskytujúce sa v právnej praxi nielen na Slovensku ale i v zahraničí a mali by ste záujem pravidelne prispievať ?
  • jednoducho chcete nechať zaznieť svoj hlas a ukázať svetu, ako riešia právne problémy budúci právnici ?

DEADLINE na zasielanie článkov do najbližšieho čísla bol predĺžený do 29.10.2017.

Hotové články spolu s recenziou zasielajte na ladislav.simko@elsa.sk

Podrobnosti a formálnu úpravu príspevkov nájdete nižšie.

 

 

Odborné periodikum Legal point

„Právne problémy riešené mladými právnikmi”

Pod záštitou ELSA Slovensko vzniká odborný časopis (ISSN 1338-6824, evidenčné číslo EV 4584/12), ktorý predstavuje možnosť realizácie najšikovnejších študentov a mladých právnikov. Je to najmä prostriedok prejavenia názoru na špecifické právne témy vo formáte, ktorý sa distribuuje po celej právnickej obci a je aj platformou pre tvorbu uznávaných odborníkov a iný náhľad na právnu problematiku. Využíva pri tom tvorbu redakčného tímu i zasielaných príspevkov, čo vytvára zaujímavý mix tém a pohľadov jednotlivých autorov na ne. Príspevky publikované v periodiku sú starostlivo vyberané, aby spĺňali určitý štandard a obsahovo zapadali do koncepcie jednotlivých čísel. Časopis tak nie je určený len študentom práva, ale aj širšej odbornej, či laickej verejnosti.

Partner Justičná revue

Legal Point sa dostáva aj do redakcie Justičnej revue a každý príspevok má šancu dostať sa na základe svojej kvality a zaujímavosti aj do tohto právneho periodika.

 

Partner ASPI

​V sekcii „odborné články” systému ASPI je možnosť prehliadať články publikované v časopise Legal Point.

 

Publikácia článku

Ak máš záujem publikovať svoj článok, môžeš nás kontaktovať na ladislav.simko@elsa.sk.

 

Formálne kritériá:

Písmo: Times New Roman, 12, jednoduché riadkovanie

Rozsah: 4 – 7 strán na ľubovoľnú právnu tému

Jazyk: SK/EN

Rozloženie textu:

1. Prvý riadok: názov článku

2. Druhý riadok: vynechaný

3. Tretí riadok: meno a priezvisko

4. Abstrakt

5. Kľúčové slová

6. Abstrakt v anglickom jazyku

7. Kľúčové slová v anglickom jazyku

8. vlastný text článku

Poznámky pod čiarou: v číslovanom formáte v päte

Shiller, R. J.: The New Financial Order: Risk in the 21st Century. Princeton: Princeton University Press. 2003., p. 152. ISBN: 978-0-69-112011-9

Rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-7/54 a C-9/54 Groupement des industries sidérurgiques Luxembourgeoises v. Vysoký úrad ESUO, ECR 1954-1956 bod 175.

PIERNAS LOPÉZ J.J.: The Concept of State Aid under EU Law, from internal market to competition and beyond, 1. vydanie, Oxford: Oxford University Press, 2015. s. 69. ISBN: 978-0-19-874869-4