Čo je ELSA?

Vision of ELSA – „A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity.


The European Law Students’ Association

(Európske združenie študentov práva) alebo ELSA je nezávislá, nepolitická, nezisková, stavovská organizácia združujúca vyše 50.000 študentov a mladých právnikov v 44 krajinách Európy na skoro 400 právnických fakultách. Je najväčšou organizáciou študentov práva na svete.

ELSA spolupracuje s ďalšími študentskými organizáciami v Severnej Amerike, Japonsku, Austrálii, Južnej Afrike, na Pobreží Slonoviny, ale aj s obdobnými študentskými organizáciami v Európe združujúcimi študentov iných odborov.


ELSA Slovensko

Je súčasťou ELSA International a pozostáva zo štyroch lokálnych skupín: Bratislava, Trnava, Banská Bystrica a Košice, ktoré vyvíjajú činnosť na jednotlivých právnických fakultách.

Cieľom ELSA Slovensko je najmä:

  • prispievať k odbornému vzdelávaniu študentov práva a mladých právnikov,
  • podporovať a upevňovať priame vzťahy a spoluprácu medzi právnikmi z rôznych krajín sveta,
  • reprezentovať Slovensko na rôznych právnických fórach,
  • rozvinúť profesionálne a študentské vzťahy s medzinárodným charakterom v oblasti práva,
  • pripraviť svojich členov na profesionálny život v medzinárodnom prostredí,
  • prispieť k výmene odborných skúseností a podporovať vzájomné porozumenie a priateľstvo na princípe rovnosti členov
  • a prispievať svojou činnosťou k napĺňaniu ideí právneho štátu.

Projekty ELSA

ELSA organizuje na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni veľké množstvo projektov, ktoré môžeme rozdeliť do 3 oblastí činnosti:

  • Akademické aktivity – „Simulované spory”, „Súťaže esejí”, Workshopy, …
  • Semináre a konferencie – medzinárodné konferencie, diskusie, letné školy práva, …
  • Zahraničné študentské stáže STEP – platené a aj neplatené stáže v rôznych inštitúciách a spoločnostiach po celom svete