European Business Law SELS 2018

Úvodné týždne prázdnin už po piatykrát patria veľmi úspešnému medzinárodnému projektu
“ Summer ELSA Law School (SELS) Bratislava on European Business Law”, ktorý organizuje
ELSA (Európske združenie študentov práva) Slovensko v spolupráci s Katedrou obchodného
práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF
UK) pod záštitou profesorky, ombudsmanky Márie Patakyovej. Kombinácia prepracovaného
akademického programu spolu s pestrými kultúrnymi zážitkami prilákala zahraničných
študentov do Bratislavy. Študenti z krajín naprieč celým svetom tak zavítali na PraF
UK, aby spolu riešili aktuálne otázky problematiky európskeho obchodného práva a
diskutovali s poprednými odborníkmi z teórie aj praxe.

Po nedeľňajšom neformálnom zahájení akademický program naplno začal v pondelok
dopoludnia workshopom prof. Hansa De Wulfa z University of Ghent, ktorý sa venoval
témam slobody usadiť sa a premiestnenia sídla obchodnej spoločnosti “Freedom of
Establishment”. V poobedňajších hodinách mali študenti možnosť navštíviť bratislavskú
pobočku poprednej medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy a absolvovať
zaujímavú prednášku na tému najvýznamnejšieho okruhu expertízy A&O – fúzie a akvizície
(M&A). Prvý oficiálny deň zavŕšil spoločenským programom s príznačným názvom – National
night, kde reprezentanti rôznych národností mohli predstaviť svoje lokálne jedlá, nápoje a
zvyky.

V utorok bol pre účastníkov pripravený skutočne dynamický program – po prednáškach
Barbory Grambličkovej (PraF UK), ktorá je už tradične aj akademickou supervízorkou
projektu, a Stanislava Ďuricu (Squire Patton Boggs) na tému zamestnávania vrcholového
manažmentu v obchodných spoločnostiach študenti zavítali do neďalekej Viedne, aby
navštívili tamojšie sídlo OSN. Súčasťou návštevy bol okrem prehliadky priestorov a
nahliadnutia do vnútorného fungovania organizácie aj rozhovor s jedným z právnikov OSN. V
rámci diskusie sa účastníci zaujímali najmä o kariéru v medzinárodných organizáciách a
porovnanie medzi prácou v súkromnom a verejnom sektore. Atmosféru hlavného mesta
Rakúska si účastníci užili počas “Sightseeing Competition” a skvelý výlet zavŕšili výbornou
večerou v dobovej viedenskej reštaurácii. Po vyčerpávajúcom programe ich ešte čakala
večerná návšteva nočných podnikov Bratislavy.

Akademický program tretieho dňa letnej školy otvoril popredný pedagóg a vedecký
výskumník Stredoeurópskej Univerzity v Budapešti (CEU), prof. Tibor Tajti, ktorý študentom
priblížil témy “Bankruptcy Law” a “Pyramid and Ponzi Schemes”. Nasledoval prednášajúci
známy študentom z workshopu v A&O, Ivan Kysely, ktorý účastníkom interaktívnym
spôsobom odprezentoval tému “Shareholders rights/Directors duties”. Deň študenti zavŕšili
už rokmi tradičnou a veľmi obľúbenou party na lodi spoločne s účastníkmi simultánne
prebiehajúcej Letnej školy medzinárodného práva.

Štvrtkový program otvoril zástupca ďalšej poprednej medzinárodnej advokátskej kancelárie –
Radoslav Pálka (White & Case), ktorý študentom priblížil ďalšie aspekty fúzií a akvizícií.
Nasledovala prednáška ďalšieho uznávaného odborníka z praxe – Petra Kubinu z advokátskej
kancelárie Dentons, ktorý sa venoval financovaniu obchodných spoločností. Po obede ho
vystriedal Pavol Lacko, advokát a akademik z Katedry obchdného a hospodárskeho práva
PraF UK, ktorý si pre študentov pripravil prednášku na tému “Commercial Transactions with
International Aspects.”

Piatkový akademický program otvorila výborná a dynamická prednáška Žofie Mrázovej z
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému “Shareholders´ Agreements”. Okrem prednášok
a workshopov, ktoré boli celý týždeň naozaj bohaté, ale aj časovo náročné, sa študenti
samostatne aj pod vedením lektorov v priebehu týždňa pripravovali na simulovaný súdny
spor (moot court), ktorého finále prebiehalo piatok popoludní. V rámci neho mali možnosť
uplatniť nadobudnuté teoretické znalosti pri riešení praktického prípadu a predviesť nielen
odbornú argumentáciu, ale aj svoje prezentačné a improvizačné zručnosti. Pozvanie do
senátu prijala aj každoročná odborná garantka podujatia, prof. Mária Patakyová, ktorá
pôsobí na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK a v súčasnosti zastáva
funkciu verejnej ochrankyne práv. V závere odborne veľmi vysokého a bodovo tesného
súboja boli výhercom odovzdané diplomy a zvolená najlepšia rečníčka pojednávania.
Študenti následne mali možnosť osláviť úspešné ukončenie akademickej časti večerným
spoločenským programom.

V sobotu bol pre študentov pripravený workshop na momentálne stále veľmi aktuálnu tému
– GDPR, zastrešený odborníkmi bratislavskej pobočky advokátskej kancelárie Glatzova & Co. –
Simonom Šufliarskym a Miroslavom Ondášom. Pred obedom mali ešte účastníci možnosť
vidieť najkrajšie miesta historického centra Bratislavy. Poobedňajších program sa niesol vo
voľnejšom tempe, nakoľko sa pre účastníkov chystalo oficiálne slávnostné ukončenie letnej
školy – Gala Reception v obľúbenej bratislavskej reštaurácii. Po oficiálnom zhrnutí podujatia a
slávnostnom odovzdaní certifikátov si všetci prítomní pochutili na špecialitách slovenskej
kuchyne.

V nedeľu nezostalo študentom už nič iné, len rozlúčiť sa a odniesť si domov bohatú zbierku
odborných poznatkov, ale aj nových priateľstiev a zážitkov. Pevne veríme, že akademická aj
neformálna stránka letnej školy bola pre všetkých viac než prínosná a študenti ju využijú vo
svojom ďalšom štúdiu a najmä v praxi. Bolo nám cťou spoznať skvelých študentov z rôznych
krajín a spolupracovať s poprednými odborníkmi zo Slovenska i zahraničia.

Pevne veríme, že o rok sa vidíme znovu!