Základné informácie

O čo ide?

Simulované rozhodcovské konanie (SRK), je súťažou študentov práva napodobňujúcou skutočné rozhodcovské konanie. SRK sa koná raz za dva roky a pozostáva zo 4 lokálnych kôl a celoslovenského kola.

Súťažné tímy (max. 3 študenti) si v súťaži overia svoje teoretické znalosti a nadobudnú cennú praktickú skúsenosť pri riešení fiktívneho prípadu. Jeho zadanie pripravujú odborníci z partnerských advokátskych kancelárií – Allen & Overy a Taylor WessingKonanie sa primeranie riadi rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu pri SAK a právnym poriadkom SR. Hodnotené sú jednak písomné podania tímov ako aj prezentačné zručnosti v rámci ústnej časti.

Okrem hodnotných vecných cien majú súťažiaci možnosť nadviazať osobný kontakt s uznávanými odborníkmi na arbitráž, čo nepochybne prispeje ich odbornému a kariérnemu rastu.SRK 2018

Materiály

Súťažné zadanie – SRK 2018

Štatút – SRK 2018

Rokovací poriadok RS SAK

Prihlasovanie

Pre prihlásenie súťažného tímu je potrebné vyplniť online formulár a zaslať vypracovanie súťažného zadania elektronicky na arbitrationmoot@sk.elsa.org, a to najneskôr do 16.03.2018.

Lokálne kolá

Na lokálnej úrovni súťaž prebieha v rámci 4 kôl organizovaných lokálnymi skupinami ELSA Slovensko:

  • Banská Bystrica (otvorené pre študentov UMB)
  • Bratislava (otvorené pre študentov UK a PEVŠ)
  • Košice (otvorené pre študentov UPJŠ)
  • Trnava (otvorené pre študentov TU)

Písomné predkolo prebieha v termíne 09.02. – 16.03.2018. V prípade, že sa do daného lokálneho kola prihlási viac ako jeden súťažný tím, uskutoční sa aj ústna časť, do ktorej postupujú tímy, ktoré sa v písomnom predkole umiestnili na 1. a 2. mieste. Presné miesto a čas konania ústnej časti určí lokálna skupina, a to tak, aby boli víťazi všetkých lokálnych kôl známi najneskôr 30.04.2018.

Celoslovenské kolo

Prvou časťou celoslovenského kola je písomné semifinále, do ktorého postupujú víťazi lokálnych kôl. Predmetom semifinále je vypracovanie písomných podaní (žaloby aj žalobnej odpovede), pričom súťažné zadanie zostáva rovnaké ako v lokálnych kolách. Súťažné tímy vypracované podania zašlú na arbitrationmoot@sk.elsa.org najneskôr 07.05.2018.

Ústne finále sa uskutoční na pôde Slovenskej advokátskej komory koncom mája 2018. Finalistov v postavení procesných strán bude hodnotiť rozhodcovský senát zložený z expertov z praxe – rozhodcovia RS SAK a právnici z renomovaných advokátskych kancelárii.