Základné informácie

Simulovaný trestný process (STP) je moot-court s celoslovenským charakterom z oblasti trestného práva určený študentom práva na všetkých právnických fakultách na území Slovenskej republiky.

Zúčastniť sa môžu maximálne 3-členné družstvá pozostávajúce zo študentov dennej a externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia príslušnej právnickej fakulty.

O čo ide?

Každé družstvo musí odovzdať písomné vypracovanie súťažného zadania, ktoré musí obsahovať rozbor predovšetkým rozbor relevantných ustanovení hmotného práva a ich aplikáciu na skutkový stav uvedený v súťažnom zadaní a vypracovať spis z prípravného konania od podania trestného oznámenia až po úkon, ktorým končí prípravné konanie.

STP pozostáva celkovo z v troch kôl:

  • celoslovenské písomné kolo

Predmetom prvého kola je písomné vypracovanie súťažného zadania, ktoré družstvo ako celok doručí elektronicky v súlade so štatútom najneskôr do dátumu zverejneného v štatúte.

  • celoslovenské semifinále

Do semifinále postupujú štyri najlepšie družstvá na základe vyhodnotenia výsledkov z písomného kola, uskutočňuje sa formou ústneho hlavného pojednávania vo veci , podľa ustanovení zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení

  • celoslovenské finále

Úlohou každého súťažiaceho družstva vo finále je zastupovať príslušnú procesnú stranu podľa procesných ustanovení zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení od začiatku hlavného pojednávania až po jeho skončenie.


STP 2017/2018

STP tento akademický rok organizuje ELSA Bratislava v spolupráci s Katedrou trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK v Bratislave.  Zapojiť sa môžu študenti právnických fakúlt na Slovensku. Pre tých najlepších sú pripravené zaujímavé knižné tituly, motivujúca finančná odmena a vecné ceny!

Materiály

Štatút STP

Kauza STP

Prihlasovanie do písomného kola

Prihlasovanie prebieha cez formulár do 26.11.2017.
Zadanie je potrebné písomne vypracovať najneskôr do 26.11.2017.

Ústne kolo

Ústna časť – semifinále a finále sa uskutočnia 4. a 5.12.2017 na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave.