Kto sme? 
Európske združenie študentov práva (ELSA) je medzinárodná, nezávislá, nepolitická, nezisková, organizácia združujúca takmer 70 000 študentov a mladých právnikov v 44 krajinách vo viac ako 300 lokálnych skupinách.

ELSA Bratislava vznikla v roku 1992 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je súčasťou národnej skupiny ELSA Slovensko, ktorá zastrešuje celoštátne aktivity a okrem Bratislavy má lokálne skupiny v Banskej Bystrici, Trnave a Košiciach. Zároveň je plnoprávnym členom siete ELSA International so sídlom v Bruseli.

Cieľom ELSA Bratislava je predovšetkým snaha prispievať k rozvoju vzdelávania vo všetkých právnych odvetviach, podporovať vzájomné porozumenie a zodpovednosť študentov práva a zlepšovať právne povedomie v spoločnosti. Tieto ciele realizuje prostredníctvom najrôznejších akademických aktivít, odborných seminárov a konferencií, vydávania vlastných publikácií, výmenných študijných pobytov či stáží, ale i celou škálou voľnočasových podujatí.

Vízia ELSA: Spravodlivý svet, v ktorom je rešpekt pre ľudskú dôstojnosť a kultúrnu rozmanitosť.

KONTAKT

Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava

Právnická fakulta Univerizty Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám 6, P.O.BOX 313

810 00 Bratislava 1

 

Kancelária ELSA Bratislava: 517SB

E-mail: president.bratislava@sk.elsa.org

Facebook: https://www.facebook.com/elsabratislava/

Instagram: @elsabratislava

LinkedIn: The European Law Students’ Association Bratislava

 

 

Prihláška za člena:

Prihlášku je možné podať osobne v kancelárii ELSA Bratislava alebo stačí vyplniť online formulár.